معنی و ترجمه کلمه character per second به فارسی character per second یعنی چه

character per second


دخشه در ثانيه
کامپيوتر : کاراکتر در ثانيه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها