معنی و ترجمه کلمه characteristics of underdevelopment به فارسی characteristics of underdevelopment یعنی چه

characteristics of underdevelopment


بازرگانى : ويژگيهاى توسعه نيافتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها