معنی و ترجمه کلمه chatter به فارسی chatter یعنی چه

chatter


برخورد کردن ،ضربه زدن ،برخورد،تندتند حرف زدن ،تند وناشمرده سخن گفتن ،پچ پچ کردن ،چهچه زدن( مثل بلبل)
علوم مهندسى : تصادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها