معنی و ترجمه کلمه chemical biological and radiological به فارسی chemical biological and radiological یعنی چه

chemical biological and radiological


شيميايى ،ميکربى و راديولوژيکى( ش م ر)
علوم نظامى : ميکربى و راديولوژيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها