معنی و ترجمه کلمه chemical horn به فارسی chemical horn یعنی چه

chemical horn


مکانيسم انفجار مين صوتى ،مکانيسم انفجار شيميايى( در مين)
علوم نظامى : مکانيسم انفجار شيميايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها