معنی و ترجمه کلمه chiasma به فارسی chiasma یعنی چه

chiasma


( )pl.chiasmata chiasmas(تش ).تقاطع ،ضربدر بصرى ،(بافت شناسى )اميزش از ميان يا از پهنا( مثلا در کروموسوم ها)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها