معنی و ترجمه کلمه chief engineer به فارسی chief engineer یعنی چه

chief engineer


علوم مهندسى : سرمهندس
علوم دريايى : مدير ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها