معنی و ترجمه کلمه chief warrant officer به فارسی chief warrant officer یعنی چه

chief warrant officer


(نظ ).استوار يکم

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها