معنی و ترجمه کلمه chloride of lime به فارسی chloride of lime یعنی چه

chloride of lime


)=bleaching powder(گرد سفيد کنى ،گردمخصوص سفيد کردن پارچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها