معنی و ترجمه کلمه church (as a building) به فارسی church (as a building) یعنی چه

church (as a building)


معمارى : بناى کليسا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها