معنی و ترجمه کلمه circumvent به فارسی circumvent یعنی چه

circumvent


باحيله پيش دستى کردن ،گير انداختن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها