معنی و ترجمه کلمه claim به فارسی claim یعنی چه

claim


خواسته ،مدعى به ،مطالبات ادعا کردن ،درخواست ،طلب ،ادعاى خسارت کردن ،دادخواست ،دعوى ،مطالبه ،ادعا کردن
علوم مهندسى : ادعا
قانون ـ فقه : دعوى ،مطالبه کردن
بازرگانى : دادخواست ،مطالبه کردن
ورزش : قرارداد رسمى خريد اسب
علوم نظامى : ادعانامه ادعا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها