معنی و ترجمه کلمه cleanse به فارسی cleanse یعنی چه

cleanse


پاک کردن ،تميز کردن( بمعانى clean vt.& vi.مراجعه شود)،تطهيرکردن ،تبرئه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها