معنی و ترجمه کلمه clever به فارسی clever یعنی چه

clever


ناقلا،زرنگ ،زيرک ،باهوش ،با استعداد،چابک





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها