معنی و ترجمه کلمه cobb doglas production function به فارسی cobb doglas production function یعنی چه

cobb doglas production function


بازرگانى : ر کار بتوان کشش توليد نسبت به عامل سرمايه . اگر حاصلجمع کششهاى فوق برابر 1 باشد تابع توليد همگن درجه 1 و مجموعه عوامل سرمايه و کار ثابت است و اگر بزرگتراز 1 باشد بازده کل صعودى و اگر کوچکتراز 1 باشد بازده کل نزولى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها