معنی و ترجمه کلمه coefficient of dispersion به فارسی coefficient of dispersion یعنی چه

coefficient of dispersion


ضريب پراکندگى( درامار)
بازرگانى : ضريب پراکندگى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها