معنی و ترجمه کلمه coefficient of earth pressure at rest به فارسی coefficient of earth pressure at rest یعنی چه

coefficient of earth pressure at rest


عمران : ضريب فشار خاک در حالت ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها