معنی و ترجمه کلمه coiner of base money به فارسی coiner of base money یعنی چه

coiner of base money


قلب ساز
قانون ـ فقه : جاعل سکه و اسکناس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها