معنی و ترجمه کلمه cold start به فارسی cold start یعنی چه

cold start


دوباره روشن کردن ،روش بازنشاندن کامپيوتر،شروع سرد
کامپيوتر : cold boot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها