معنی و ترجمه کلمه columnar transposition به فارسی columnar transposition یعنی چه

columnar transposition


تغيير محل يک عامل در يک ستون
علوم نظامى : تغيير مکان دادن عوامل در ستون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها