معنی و ترجمه کلمه combat area به فارسی combat area یعنی چه

combat area


علوم نظامى : منطقه رزم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها