معنی و ترجمه کلمه combat ready به فارسی combat ready یعنی چه

combat ready


اماده به رزم
علوم نظامى : داراى امادگى رزمى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها