معنی و ترجمه کلمه combination vehicle به فارسی combination vehicle یعنی چه

combination vehicle


خودروهاى مرکب
علوم نظامى : خودروى بکسل کننده و بکسل شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها