معنی و ترجمه کلمه commandingly به فارسی commandingly یعنی چه

commandingly


حاکمانه ،امرانه ،باتوانايى ،ازروى قدرت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها