معنی و ترجمه کلمه commitment value به فارسی commitment value یعنی چه

commitment value


ارزش استفاده از يک نيرو در رزم
علوم نظامى : ارزش رزمى يک يکان در درگيريها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها