معنی و ترجمه کلمه commodity approach به فارسی commodity approach یعنی چه

commodity approach


بازرگانى : بررسى بازار با مطالعه مسير توليد تا مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها