معنی و ترجمه کلمه common carrier به فارسی common carrier یعنی چه

common carrier


شرکتى دولتى که تلفن ،موسسه حمل و نقل عمومى ،شرکت حمل و نقل عمومى ،گاراژ دار،متصدى حمل ونقل ،حامل مشترک
کامپيوتر : تلگراف و ساير امکانات مخابراتى را جهت عموم تهيه مى کند حامل مشترک
قانون ـ فقه : مکارى
بازرگانى : موسسه حمل و نقل عمومى ،متصدى حمل و نقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها