معنی و ترجمه کلمه common storage area به فارسی common storage area یعنی چه

common storage area


ناحيه اشتراکى انباره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها