معنی و ترجمه کلمه common wealth به فارسی common wealth یعنی چه

common wealth


ملل مشترک المنافع ،مشترک المنافع ،رفاه عمومى ،جمهورى ،کشور
قانون ـ فقه : ممالک مشترک المنافع
بازرگانى : مشترک المنافع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها