معنی و ترجمه کلمه common به فارسی common یعنی چه

common


عام ،رايج ، : )adj.& n.(عمومى ،معمولى ،متعارفى ،عادى ،مشترک ،اشتراکى ،پيش پاافتاده ،پست ،عوامانه ،n.(،vi.، : )vt.مردم عوام ،عمومى ،مشارکت کردن ،مشاع بودن ،مشترکا استفاده کردن
معمارى : مشترک
قانون ـ فقه : مشترک
روانشناسى : مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها