معنی و ترجمه کلمه communication standing instructions به فارسی communication standing instructions یعنی چه

communication standing instructions


علوم نظامى : دستورات ثابت مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها