معنی و ترجمه کلمه comparative به فارسی comparative یعنی چه

comparative


تطبيقى ،مقايسه اى ،نسبى ،(د ).تفضيلى( بطور اسم)،درجه تفضيلى ،صفت تفضيلى
قانون ـ فقه : نسبى
روانشناسى : تطبيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها