معنی و ترجمه کلمه comparatively به فارسی comparatively یعنی چه

comparatively


نسبتا،بطور مقايسه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها