معنی و ترجمه کلمه compatible به فارسی compatible یعنی چه

compatible


سازگار،موافق ،دمساز،جور،همساز
کامپيوتر : سازگار
علوم هوايى : زيردستگاهى که در رابطه با کل دستگاه عملکرد مناسبى دارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها