معنی و ترجمه کلمه complex به فارسی complex یعنی چه

complex


)n.(مجتمع ،گروهه ،مجموعه ،عقده)oghdeh( ،اچار، : )adj.(پيچيده ،مرکب از چند جزء،بغرنج ،هم تافت ،مختلط
عمران : پيچيده
معمارى : مختلط
قانون ـ فقه : عقده روانى
شيمى : کمپلکس
روانشناسى : پيچيده
زيست ش ناسى : همتافت
علوم هوايى : مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها