معنی و ترجمه کلمه component of a symmetrical system به فارسی component of a symmetrical system یعنی چه

component of a symmetrical system


الکترونيک : مولفه دستگاه متوازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها