معنی و ترجمه کلمه composite video به فارسی composite video یعنی چه

composite video


کامپيوتر : تصوير ترکيبى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها