معنی و ترجمه کلمه composition of forces به فارسی composition of forces یعنی چه

composition of forces


ورزش : ترکيب نيروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها