معنی و ترجمه کلمه compound به فارسی compound یعنی چه

compound


ماده مرکب ،کمپوند،اتصال مرکب ،تصفيه کردن ،اردوگاه ،کمپ ،انبار موقت ،پادگان محوطه پادگان ،مخلوط، )adj.(مرکب ،چند جزئى ،لفظ مرکب ،بلور دوتايى : )n.( محوطه ،عرصه ،حياط،جسم مرکب ، : )vt.& vi.(ترکيب کردن ،اميختن
علوم مهندسى : اتصال کمپوند
ال کترونيک : جسم مرکب
معمارى : مرکب
قانون ـ فقه : سازش کردن
شيمى : اميزه
روانشناسى : مرکب
ورزش : ترکيب شيميايى ،فرم پياده اى مرکب
علوم هوايى : مرکب
علوم نظامى : ترکيب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها