معنی و ترجمه کلمه compressed asphalt به فارسی compressed asphalt یعنی چه

compressed asphalt


اسفالت کوبيده شده
علوم مهندسى : اسفالت نورد شده
معمارى : اسفالت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها