معنی و ترجمه کلمه compressed gas cylinder به فارسی compressed gas cylinder یعنی چه

compressed gas cylinder


علوم مهندسى : سيلندر محتوى گاز متراکم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها