معنی و ترجمه کلمه computation به فارسی computation یعنی چه

computation


نتيجه محاسبه ،نتيجه شمارش ،محاسبه ،محاسبات
کامپيوتر : محاسبه
معمارى : محاسبه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها