معنی و ترجمه کلمه computed tomography scanning (ct scan) به فارسی computed tomography scanning (ct scan) یعنی چه

computed tomography scanning (ct scan)


مغز نگارى کامپيوترى( سى تى اسکن)
روانشناسى : مغز نگارى کامپيوترى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها