معنی و ترجمه کلمه computer output microfilm به فارسی computer output microfilm یعنی چه

computer output microfilm


فيلم توليد شده با سيگنالهاى کامپيوترى تکنولوژى ضبط خروجى کامپيوتر روى ميکروفيلم
کامپيوتر : ميکروفيلم خروجى کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها