معنی و ترجمه کلمه computing gunsight به فارسی computing gunsight یعنی چه

computing gunsight


دوربين محاسب توپ
علوم نظامى : دوربين محاسب عناصر تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها