معنی و ترجمه کلمه concentration ratio به فارسی concentration ratio یعنی چه

concentration ratio


نسبت تمرکز
بازرگانى : نرخ تمرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها