معنی و ترجمه کلمه concentration به فارسی concentration یعنی چه

concentration


اشباع ،تمرکز عده ها،تمرکز اتش ،تمرکز،غلظت ،غليظ سازى
علوم مهندسى : شدت
معمارى : تمرکز
قانون ـ فقه : تمرکز
شيمى : غلظت
روانشناسى : تراکم
زيست شناسى : غلظت
بازرگانى : تمرکز
علو م نظامى : تمرکز غلظت مواد شيميايى موجود در هوا بازداشتگاه اسرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها