معنی و ترجمه کلمه concentrator به فارسی concentrator یعنی چه

concentrator


متمرکزکننده ،متمرکز کننده ،متمرکز شونده
کامپيوتر : تمرکزدهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها