معنی و ترجمه کلمه concrete به فارسی concrete یعنی چه

concrete


بتنى کردن ،بتن ريختن با بتن اندود کردن ،با بتن ساختن سفت شدن ،عينى ، : )vt.& vi.(سفت کردن ،باشفته اندودن يا ساختن ،بهم پيوستن ،ساروج کردن ، : )adj.& n.(واقعى ،بهم چسبيده ،سفت ،بتون ،ساروج شنى ،اسم ذات
علوم مهندسى : بتن
عمران : بتنمعمارى : بتن
شيمى : بتون
روانشناسى : محسوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده