معنی و ترجمه کلمه condition contrary to the requirement به فارسی condition contrary to the requirement یعنی چه

condition contrary to the requirement


of contract
قانون ـ فقه : شرط خلاف مقتضاى عقد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها